Strom druidů v Česku: Stručné představení současných druidských uskupení v České republice

Filip Airis Kubín

Za pomoc velice děkuji: Pavlovi A. Horákovi, Dominice Myškořové a Lence Brichové.

Součástí pohanských směrů v dnešní době je i směr druidů, také zvaný druidství nebo druidismus. Cesta druidů a druidek je cestou hlubšího poznání sebe sama i živého psychického a magického výcviku, který v závěru končí vlastním i skupinovým kněžstvím. Zároveň je to cesta naslouchání okolní krajině i přírodním zákonitostem a přijímání jejich moudrosti.

Druidství je rozmanité jako větve stromu. To je dobře, protože čím více má strom větví a je košatý, tím je větší pravděpodobnost, že přežije. Přestože má každá druidská cesta stejný základ, často může klást jiné důrazy na vědomosti a povinnosti studenta. Cesta druidů je posvátná. Má mnoho, co předat jejím studentům – nám i světu. Může přispět k tomu, aby se svět stal znovu o něco málo lepším místem, a proto za ní stojím.

S pomocí dalších studentů druidských cest jsem pro vás sestavil přehled aktivních druidských uskupení u nás v České republice. Myslím, že je opravdu důležité, aby spolu studenti a studentky komunikovali, spolupracovali, inspirovali se navzájem a pomáhali si na svých cestách. Sobectví, namyšlenost a povrchnost, které je tolik lákavé, když se člověk nazve druidem, je totiž to jediné, co může naše cesty zničit. Tento článek je tedy hlavně napsán pro další studenty druidství, kteří našli moudrost lesa a rádi by poznali ostatní. Také je pro lidi, kteří by rádi získali přehled o druidských skupinách a organizacích v ČR a zjistili, na co kladou důraz.

Skupiny založené v České republice

Druidská skupinaLogo_DruidskaSkupina

Druidská skupina je stará pouze dva roky, ale skládá se z deseti dlouho praktikujících studentů a plně věřících pohanů. Jejím hlavním záměrem je na sobě intenzivně pracovat, rozvíjet se v rámci druidských zaměření, investovat svůj čas do společného rozvoje druidské praxe i prožitku podle moudrosti „více rukou více dokáže“.

Druidská skupina organizuje společné rituály celého Kola roku bez přerušení, protože chce žít plný pohanský život a radovat se v celé pohanské a druidské spiritualitě (to je náš styl života a víra, jež nás naplňuje).

Konáme přechodové rituály i víkendová setkání, která jsou plná praxe a zaměřená na prohloubení všeho, co si myslíme, že patří do povinného druidského umění. Dáváme si také domácí úkoly v podobně čtení knížek nebo povinných meditací, individuálních rituálů atd. Členové druidské skupiny jsou většinou i členy ADF nebo OBODu (viz níže). Také jsou mezi námi individuální studenti druidství (takzvaní solitéři).

13603619_10210052476414268_9008257328881355837_oVěříme, že druidství je plně spojené s pohanskou vírou, což přináší dvě věci. Za prvé, naše praxeje zaměřená plně polyteisticky a nevěříme tedy, že všichni Bohové jsou jeden. Stejně to platí pro všechny Bohyně (univerzum také nemá v naší praxi místo). Druhou věcí je, že podporujeme ČPS, protože více rukou více dokáže. Věříme, že je důležité, aby druidové uměli s ostatními pohanskými cestami spolupracovat, komunikovat, přátelit se a podporovat se v našem společném snažení. Stejně tak bereme ostatní pohanské cesty jako sobě rovné. Neuznáváme myšlenku, že druidské cesty jsou něco více.

Naše rituály jsou dělány v rituální struktuře posvátného háje (ADF struktura). Nepoužíváme tedy magický kruh ani živly. Samozřejmě se ale členové druidské skupiny učí pracovat i s nimi. Magický kruh se občas hodí a zároveň je dobré, aby druid, který přijde na rituál přátelům z jiných pohanských cest, věděl, co kdy má dělat a vyjádřil tak úctu jejich praxi.  Rituály, které pořádáme, jsou většinou plně otevřené, polootevřené či uzavřené. Plně otevřené rituály pro veřejnost (jeden či dva do roka) pořádáme většinou pod ČPS, abychom podpořili společné pohanské snahy, přičemž na ně může přijít kdokoliv a jsou veřejně vyhlášeny na stránkách ČPS a jejím facebooku. Polootevřených je většina, na ně není zvána veřejnost –  jen aktivní pohané, přičemž nezáleží na jejich pohanské cestě. Kdo vyjádří zájem přijít, navštíví některé akce ČPS a dá najevo, že je pohodový člověk, určitě budevítán a pozvánka k němu doputuje. Snažíme se podporovat další generace pohanů a jsme opravdu rádi, že nejsme na své cestě sami. Uzavřené rituály jdou více do hloubky, a proto jsou u nich potřeba aktivně dlouho praktikující studenti druidství (nebo déle aktivně praktikující pohané).

Kontakt: info@druidstvi.net , druidstvi.net , facebook

Druidové Boiohaema (K roku 2016 ukončena činnost)

Skupina Druidové Boiohaema (dále jen DB) vznikla v roce 2006 jako ryze česká skupina. Sdružuje v současné době šest členů různého zaměření. Někteří jsou členy a studenty OBOD. Počet i složení členů DB se během prvních několika let měnily, až se v podstatě ustálily na stávajícím počtu.

Aktivity skupiny se za dobu její existence také velmi měnily. Od pořádání otevřených rituálů a oslav svátků přes velké veřejné akce až po soukromé oslavy pouze pro zvané a v úzkém kruhu.

Jelikož jsou členové DB různých názorů na druidskou tradici, nemá skupina žádnou jednotnou formu dělání obřadů. Forma rituálu je ve většině případů závislá na člověku, který rituál pořádá či zaštiťuje. V rituálech pro širokou veřejnost členové většinou volí strukturu OBOD. Cílem DB však není navazovat na tradice britské či americké ale na naše „české“ – „keltské“ tradice.

DB původně vznikli jako platforma pro sdružování lidí s nějakým povědomým o druidství. V průběhu doby se do společenství hlásilo mnoho uchazečů z řad lidí neznalých s touhou se učit. V možnostech členů DB však nebylo a momentálně ani není nějak organizovaně učit.

V současné době se veřejné aktivity společenství utlumily na minimum. Každý z členů následuje svou vlastní cestu a někteří pořádají v nepravidelných intervalech poloveřejné otevřené rituály.

Kontakt: druidove.boiohaema@seznam.czwww.druidoveboiohaema.ic.cz

Klan zářícího býka – Beletarvolucti (ukončena činnost)

Klan Zářícího býka je skupina, která se věnuje keltské kontinentální spiritualitě. Rituální praxe vychází především z díla Alexeie Kondratieva a opírá se o rekonstruovaný indoevropský pantheon se zvláštním důrazem na tradice a zvyky spojené s českou krajinou, přestože jejich keltský původ není jasně vystopovatelný.  Cílem je navázat na odkaz kontinentálních Galů a vytvořit novou životaschopnou tradici pro moderní život.

Členství ve skupině je placené, členské příspěvky činí 500,- Kč měsíčně. Studenti a matky na mateřské mají 50% slevu. Děti do 15 let neplatí. Ze společné pokladny jsou pak financovány společné akce, rituální prostory, knihovna a např. se jednotlivým členům přispívá na některé kurzy – historická řemesla, léčitelské praktiky apod. Platí se přednášky a kurzy externích lektorů pořádané pro členy klanu.

Klan poskytuje svým členům základní výcvik Tří světů, kterým musí projít všichni. Je to výcvik v základních rituálech a magie kmene. Dále je pak na uvážení každého člena, jak chce pokračovat. Je možné si vybrat Cestu meče, což je výcvik válečníka zaměřený na boj – bojovou a válečnou magii. Cesta dubu a kotle je výcvik zaměřený na pokročilou magii spojenou se Třemi světy, věštecké umění a tradice kmene.  Je tu i Cesta Trojího plamene, která se zaměřuje na uměleckou a řemeslnou oblast – kovářství, řezbářství, hudby i poezie. Někteří členové se věnují i speciálním oborům mimo Cesty. V současnosti klan svým členům nabízí výcvik v bylinkářství, několik větví šamanismu, eklektické čarodějnictví, keltské hvězdopravectví (vysoce odlišné od tradiční astrologie hermetického typu), věštecký systém oghamu, tarot, ptakopravectví a chiromantii. Každý člen klanu má povinnost věnovat se nějakému projektu a každoročně se hodnotí výsledky či průběh. Obvykle se jedná o překlady zahraniční odborné literatury a článků do společné knihovny. Pokročilejší členové klanu např. sestavují specializované výcvikové programy. Na těch pak často spolupracují s externisty. Klan se pravidelně schází k oslavě svátků a za účelem výcviku. Slaví se křížové svátky, slunovraty, rovnodennosti, půlměsíce, astronomické jevy typu pravidelných meteorických rojů, zatmění apod. – obvykle jednou týdně. V současné době klan čítá 58 členů, z toho 14 dětí pod 15 let.

Mezinárodní druidské skupiny

adf-logoÁr nDraíocht Féin

Je mezinárodní druidská organizace, která má zastoupení v ČR a zároveň je druhá největší na světě. V ADF se za celou dobu jejího fungování vystřídalo přes 4500 členů, přičemž stálých aktivních je okolo 1300.

„S trochou štěstí, požehnáním bohů a velkého množství tvrdé práce můžeme vytvořit autentické druidské neopohanské náboženství, na které by naši předkové mohli být hrdí.“ Isaac Bonewits při zakládání ADF

Ár nDraíocht Féin znamená v překladu “Naše vlastní druidství”, což je vlastně přesně to, co ADF zastupuje- tedy kompletní nezávislou tradici novopohanského druidství. ADF byla založena v USA roku 1983 Isaacem Bonewitsem– členem Reformovaných druidů Severní Ameriky (RDNA) a autorem mnoha knih o magii, pohanství a druidství. Záměrem bylo vytvořit druidskou organizaci, která bude plně založená na pohanské víře našich předků, bude se přizpůsobovat a učit od nejnovějších archeologických objevů (rekonstrukcí), ale zároveň bude i vhodná pro lidi 20. a 21. století. Bude tedy s moderním pohledem na vědu, umění, ekologii a vnitřní celistvost.

“Proč ne excelentně?“ (Why not excellence?) – První motto ADF

Výcvik v ADF se skládá z několika stupňů, přičemž první má název Dedicant path (stezka zaslíbení/zasvěcence). V ní se člověk učí pomocí důležitého studia, komunikace s mentorem, ale hlavně se vlastní praxí učí svému vlastnímu osobnímu druidství (proto také název Ár nDraíocht Féin – Naše vlastní druidství). Dedicant path je rozdělena do několika částí, které jsou zakončeny závěrečnými pracemi. Po ukončení Dedicant path je člověk uvítán do dalších možných výcviků, které ADF nabízí. Je v něm například výcvik v gildách, jichž se člověk může stát členem a které jsou zájmově zaměřené. V ADF je například gilda bardů, válečníků, magiků, věštců, léčitelů, umělců, tanečníků, liturgistů atd.

Zároveň jsou součástí ADF klany, které se zabývají studiem panteonů/etnik jako například galských, velšských, helénských, východních, římských, slovanských i protoindoevropských. Následuje také množství dalších zájmových skupin s tématy jako pohané v armádě, pohanské rodičovství apod.  Pokud se člověk rozhodne po Dedicant path pro další rozvoj, je zde možnost kněžského výcviku nebo výcviku iniciačního.

“Asi tak rychle, jako pospíchající dub.“ (As fast as a speeding oak tree) – Druhé motto ADF

Co se týče rituálů, ADF používá jinou, ne obecně používanou praxi magického kruhu a vyvolání živlů. Místo nich používá takzvaný posvátný háj, o kterém si můžete přečíst např. ve věstníku pohanské federace v období Imbolc 2011 až Samhain 2011 či přímo v ukázkách rituálů ADF. Při rituálu ADF se na začátku uctívá Matka Země a odvolávají se nespříznění, kteří nejsou naklonění našemu účelu. Volitelná část je děkování duchům místa za to, že můžeme využít jejich domov pro náš účel. Následně se vytváří posvátný háj v podobě ustanovení tří posvátných symbolů (ohně, studně a stromu světa). Poté se otevřou brány do světa Bohů a Předků. K tomu se vyvolává ještě strážce, který má střežit, aby do našeho světa neprošli Bohové, kteří nejsou vítáni. Následně se přivolávají tři spříznění (Bohové, Předkové, Přírodní duchové), kterým se vzdává úcta, jsou také zváni k účasti na rituálu. Následuje střed rituálu, který je uzpůsoben oslavám daného svátku kola roku, nebo danému záměru.

Díky členství v ADF má člověk také možnost účastnit se demokratických voleb organizačního vedení ADF, vrchního arcidruida nebo zástupce lokálního území.

ADF také vydává OakLeaves – čtvrtletník, který si můžete předplatit a který se zabývá všemi tématy druidského či pohanského života.

V České republice mají členové možnost připojit se do gildy ADF na Pohanském otevřeném fóru, kde si předávají možné potřebné informace i knihy, debatují nad výcvikem a řeší vše potřebné.

obod-logoOBOD

Order of Bards, Ovates and Druids (v překladu Řád bardů, ovatů a druidů) pochází z Britských ostrovů a je největším druidským řádem na světě (cca 9000 členů). OBOD byl založen v roce 1964 Rossem Nicholsnem (1902 – 1975), který předtím odešel z vedení řádu The Ancient Druid Order protože chtěl, aby druidové byli více propojeni s keltskými mýty a folklorem. Spolupracoval také se svým přítelem a kolegou Geraldem Gardnerem, zakladatelem  Wiccy. Ross Nichols zemřel roku 1975 a na jeho místo v OBODu nastoupil Philip Carr-Gomm, autor mnoha literárních děl o druidství, který celý řád po domluvě se všemi členy od roku 1988 plně otevřel veřejnosti.

Philip Carr-Gomm díky svým znalostem psychologie poté vytvořil základní třístupňový výcvik pro rozvoj ducha propojený s přírodou, živly i kolem roku, který je otevřen všem lidem každého věku a vyznání. Výraz „každého vyznání“ zdůrazňuji, protože OBOD bere výcvik jako individuální spirituální cestu, která není závislá na náboženství daného uchazeče. OBOD je tedy spíše magickým řádem  – nikoliv nutně pohanským, ale většina členů jsou pohané. Rituální struktura OBODu se skládá z magického kruhu a přivolání čtyř živlů ze čtyř světových stran.

Výcvik v Řádu se dělí na tři části, na výcvik na Barda, Ovata a Druida. Každý stupeň trvá minimálně rok (často ale déle) a záleží plně na každém, jestli chce poté na daném stupni zůstat nebo se rozvíjet dále. Každý takový roční výcvik je dále rozložen na minimálně týdenní lekce (Gwers), které se zaměřují na teorii a hlavně živou praxi- na různá témata druidského a pohanského světa (ať už toho starého nebo novodobého). Vše je završeno závěrečnou prací na zvolené specifické téma, kterou musí člověk na každém stupni vytvořit.

863649e4dc_70359081_o2Prvním stupněm výcviku je stupeň barda, kde se člověk mimo jiné učí realizaci svého vlastního uměleckého vyjádření. Objevení svého vnitřního barda a to ať už v rámci skládání básní, písní, vypravěčství, výuky na hudební nástroj či například sochařství, tesařství, malby nebo jiné kreativní činnosti. Celá tato nauka umělecké tvorby je zároveň plně propojena s duchovní praxí, ať už za pomoci meditací, rituálů či jiné pathworkingové praxe. Tímto úvodním individuálním výcvikem se člověk učí propojení svého vnitřního světa se světem okolo něj. Zároveň se na tomto stupni také člověk učí větší úctě k přírodě, základní rituální praxi, magické praxi a hlavně psychickému výcviku pro hlubší poznání sebe sama a vnitřního já.

Druhý stupeň je výcvik Ovata, kde se člověk učí (kromě mnoha jiných věcí z druidské a pohanské filosofie) také rozšířené rituální praxi, věštecké praxi, přírodní léčebné praxi, herbalistice, magické praxi a hlavně práci se svým vlastním stínem. Opět se vše děje za pomoci rituálů, meditací či jiné pathworkingové praxe.

Třetí stupeň je stupeň druidů. Řád a jeho lokální skupiny – háje (v překladu grove) pořádají kromě otevřených rituálů kola roku také různé každoroční několikadenní kempy a jiná setkání, kam se mohou členové přihlásit. OBOD dále vede například Forum, kde se domlouvají různé akce, vyhlašují otevřené rituály, také se povídá o zkušenostech z vlastní praxe.

V České republice se pořádají rituály pro členy OBODu a jejich přátele buď pod vedením Talcerna nebo plně otevřené rituály v Nasavrkách. Česká sekce také vede oběžník Tvář druida pro své členy a pořádá bardské soutěže ke každému svátku Kola roku. Web české sekce je k nalezení na vycvik-druidu.cz.

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

one + 2 =

Přihlaste se k odběru: