Skupinový rituál Beltainu

Airis a Terka

Tento rituál se odehrál o Beltainu 2011 na loukách v Máchově kraji, byl v rituální struktuře posvátného háje a zúčastnilo se ho okolo 25 pohanů.

Úvodní meditace

Všichni se rozejdou do krajiny a tam osamoceni vnímají čas Beltainu, přicházející večer a celkově celou situaci a roční období.

Svolání a očista

Účastníci jsou svoláni zatroubením na roh a bubnem. Všichni zpívají chant:

Kotlík proměny,
peří na kosti.
Mocný kruh kamenný,
brána věčnosti.

My jsme lid minulý.
My jsme lid přítomný.
My jsme lid budoucí,
silnější než dřív.

Probíhá očista pelyňkem a vodou

Harmonizace

Awen! (9x)

Awen je velšským výrazem pro božskou (obvykle poetickou) inspiraci. Vokalizace tohoto slova se v různých druidských tradicích využívá k celkové harmonizaci osobnosti i prostoru a propojení skupiny. V bardských rituálech slouží k přímému navození stavu poetické inspirace. Awen také symbolizuje svět jako jedno velké propojení a spojení všeho se vším, kde, byť se to tak na první pohled nemusí jevit, vše žije a koná ve vzájemném souladu. Při vokalizaci “Awen” si představujeme, jak se při vyslovení “Áááá” napojujeme na sílu nebes, vesmíru, horního světa, stahujeme ji do hlavy a přes ni dál do celého těla až k nohám. A pak dál až do hlubin země. Při vyslovení “Wwůů” se spojujeme s hlubokou silou země a spodního světa, která do nás vstupuje nohama, skrze které proudí do zbytku těla až k hlavě a dále k nebesům. Při slabice “Éénn” nastává harmonizace a zklidnění proudu těchto dvou sil v těle spolu se sladěním se s okolním světem. (“Aaaawwuueenn…”)

Vyhlášení účelu

Sešli jsme se zde, abychom oslavili posvátný Beltain. Oslavu plodnosti, radosti, lásky a vášnivého sexuálního spojení. Zároveň jsme přišli uctít Divonu, překrásnou bohyni pramenů, jara a boha Cernunna. Velkého lovce, jenž vládne hlubokým lesům, lesní magii a hlídač brány do zásvětí. Pojďme ale nejdříve uctít ty, jimiž náleží náš dík jako prvním.

Matka země

Matko země!
na níž stojíme a ležíme,
na níž žijeme a milujeme,
na níž skotačíme a tančíme,
na níž stárneme a umíráme.
S díky ti vracíme z hojnosti, kterou nám poskytuješ.
Prosíme Tě, požehnej nám jednotou a silou během tohoto rituálu.
Matko země, přijmi naše obětiny!
Všichni: Matko země, přijmi naše obětiny!
Obětuje chleba a pivo

Duchové místa

Duchové země, moře a nebes,
věční vládcové těchto míst,
duchové půdy, v níž tlí kosti našich předků,
duchové, jež na nás vznešeně hledíte,
propůjčete toto místo a tento čas našemu účelu.
Oslavte s námi Betlain. Noc života.
Duchové místa, přijměte naše oběti!
Všichni: Duchové místa, přijměte naše oběti!
Obětuje rozinky

Nespříznění

Slyšte, nepřátelé! Kdož nám nejste nakloněni!
Kdož máte svár s námi či našimi bohy!
Přinášíme vám tuto oběť a vytyčujeme hranici.
Nevstupujte do našeho háje, neboť je to posvátná půda!
Taktéž z vlastních niter,
zaháníme to, co trápí naše srdce,
žádná bolest, žádný strach ani pochybnost,
ať nevstupuje do našeho háje, neboť je to posvátná půda.
A tak se staň!
Všichni: A tak se staň!
Úlitba černého piva

Ustavení háje

Sešli jsme se zde, stojíce na Zemi. Ustavme nyní posvátný háj, místo, kde se setkáme s bohy.

Oheň

Posvátný ohni domácího krbu,
Světlem zažehnej temntotu.
Zapal v nás touhu a jiskru inspirace
Otevři nám cestu k Zářícím!
Ať posvátný oheň hoří v našem nitru!
Všichni: Ať posvátný oheň plane v nás!
Obětuje olej

Studna

Bráno do Jinosvěta, prastarý oltáři,
hlubino znovuzrození a tajemství nevyřčených,
očisti posvátným proudem naše duše,
otevři cestu k našim Předkům!
Ať posvátné vody plynou v nás!
Všichni: Ať posvátné vody plynou v nás!
Obětuje list a sůl

Strom

Posvátný, mocný dube (strome),
hluboce zakořeněný a vysoko se pnoucí,
strážce a učiteli tradic a dávné moudrosti,
tyčíš se mezi nebem a zemí,
spojuješ všechny tři světy,
veď nás do sfér kde vzkvétá moudrost!
Ať nás obklopí posvátné vody,
ať nás obklopí posvátná nebesa,
ať se zem rozprostře kolem nás,
kolem středu, našeho posvátného ohně!
Ať posvátný strom roste v nás!
Všichni: Ať posvátný strom roste v nás!
Obětuje chleba

Závěrečná promluva

Druidky: Ohněm a vodou,
mezi zemí a nebem
stojíme jako strom světa
S hlubokými kořeny, vysokou korunou
A tak se staň!
Všichni: Tak se staň!

Druidové:

Oheň… …hoří!
Vody… …plynou!
A strom… …roste!

Posvátný háj je ustanoven. A tak se staň!
Všichni: Tak se staň!

Volání strážce bran- Lugus

Všichni drží ruce před sebou a imaginují spirálu, která vychází z ničeho uprostřed háje a která se stává stále větší a větší. Při slovech Ať jsou brány otevřeny se nechává spirála vybuchnout (ruce se zvedají) a nechá se její energií zaplnit celý háj až daleko za účastníky (ruce pokračují nahoru a dále přes záda zase dolu).

Volám mocného boha Luga.
Lugu, ty jenž neseš zářící kopí,
pane světla i hry stínů, mistře všech umění,
Lugu, žádáme tě, pomoz nám otevřít cestu mezi světy,
Lugu otevři brány a Střež nás na cestě po neviděných stezkách!
Lugu, ať jsou brány otevřeny!
Všichni: Ať jsou brány otevřeny!
obětuje dobré pití

Volání spřízněných

Předci

Děti země volají mocné zemřelé. Slyšte nás, předkové, spříznění. Voláme všechny, jejichž kosti leží v této zemi, jejichž srdce jsou s ní svázaná, které si pamatuje, dávné kmeny tohoto místa a zveme je na toto místo. Voláme prabáby a pradědy, naše vlastní milované předky, spřízněné krví a srdcem, ty , jejichž krev proudí v našich žilách a zveme je na toto místo. Voláme stařešiny a vůdce z dávných dní, kteří vedli svůj lid, mudrce a vědmy. Moudré ženy a moudré muže minulosti a zveme je na toto místo. Předkové, vzdáváme vám čest a chválu.  Zveme vás, abyste se k nám dnes připojili a oslavili s námi svátek života a plodnosti.
Předkové, přijměte naše oběti!
Všichni: Přijměte naše oběti!

Přírodní duchové

Děti země volají duchy krajiny. Slyšte nás, průvodci a učitelé. Zveme sem spojence, spřízněné kamení a potoků, krystalů a úrodné půdy, jezer a veškerých vod, bytosti země, voláme vás! Zveme sem spojence, spřízněné zeleně, bylin a květin, rostlin i mohutných stromů, kořenů i stonků a ovoce. Bytosti zeleně, voláme vás! Zveme sem spojence, spřízněné s kožešinou, peřím i šupinami, všichni, co chodíte, létáte, plavete nebo se plazíte, voláme vás! Přírodní duchové, vzdáváme vám úctu a slávu. Zveme vás, abyste se k nám dnes připojili a oslavili s námi svátek života a plodnosti.

Přírodní duchové, přijměte naše oběti!
Všichni: Přijměte naše oběti!

Zářící

Děti země volají své bohy. Slyšte nás, nejstarší a nejjasnější. Všechny zářící, první děti matky, nejmoudřejší a nejmocnější, milující a utišující. Bohové a bohyně, vítáme vás! Bohové a bohyně tohoto místa, dávní a mocní, známí i neznámí, vítáme vás! Všechna božstva zde shromážděná, která vzýváme, vy kteří nám žehnáte, patroni a ochránkyně, vítáme vás! Bohové a bohyně, vzdáváme vám čest a chválu. Zveme vás, abyste se k nám dnes připojili a oslavili s námi svátek života a plodnosti.
Bohové, přijměte naše oběti!
Všichni: Přijměte naše oběti!

Střed rituálu

Vzývání Divony

Divono překrásná bohyně jara.
Ty jenž přinášíš radost a život.
Patronko zdravých vod a čistých pramenů.
Přijď k nám a oslav s námi tento posvátný čas.
Usměj se s námi a ohřej se u našeho ohně.
Pocti nás svou jarní svěžestí.
Nositelko života
přijď a oslav s námi plodnost a radost ze samotného bytí.
obětuje víno

Vzývání Cernunna

Volám velkého boha Cernunna!
Cernunne, rohatý bože přicházející z hlubin temných hvozdů,
strážče veškeré zvěře,
mocný lovče, jenž přinášíš život i smrt,
vládče podsvětí. Nositeli velkého falu.
Cernunne přijď k nám a oslav s námi tento čas.
Dotkni se našich srdcí a raduj se s námi z života a hojnosti.
Cernunne nechť ohně života tuto noc opět hoří!
obětuje medovinu

Výběr krále a královny Beltainu

Je čas plodnosti a radosti. Čas velkých ohňů, kdy duchové a bohové se s námi radují z darů naší země. Je nadobro konec s temnou zimou a chladnou smrtí. Teď je čas života. Radujme se a tančeme v tento posvátný čas. Prožijme každou kapičku našich požehnaných nápojů a darů naší matky.

Ještě před tím je ale potřeba vykonat jeden obřad. Vybrat krále a královnu Beltainu. Výjimečné, jež budou symbolem naší radosti tuto noc. Ti, kteří se více dotknou požehnání bohů a zastoupí nás všechny v posvátném spojení… v náruči našich hájů… obklopeni bohy.

Druid a druidka chodí mezi lidmi a vyberou ženu a muže, kteří jsou poté odvedeni doprostřed háje a pasování na královnu a krále Beltainu. (předem domluvený pár)

Uctění krále a královny Beltainu – předání artefaktů

Po opěvných slovech a předání symbolů (meč, plášť, parohatá koruna, věnce šaty, květiny, rohy s medovinou) se král a královna políbí a ruku v ruce odcházejí do lesa, zatím co ostatní bubnují, tančí, radují se, připíjí a zpívání chant:

My jedno jsme s nekonečným sluncem až do skonání do skonání věků.
(doplňkové zvířecí zvuky jsou velice vítány)

Individuální obětování

Účastníci mohou volně jít obětovat svým individuálním bohům, předkům a duchům krajiny a to jak do ohně, nebo v soukromí někde v krajině.

Věštění

Přišel čas, abychom vyhledali moudrost duchů. Slyšeli nás mluvit, a teď je žádáme, ať sami promluví, a oznámí nám, jaké požehnání nám přináší.

vybere a interpretuje znamení, kterým se požehnají vody života.

Vody života

Hle, mocný pohár magie, vylévající se požehnání bohů. Když se dělíme o nápoj bohů, pijeme moudrost, lásku a sílu konat naší vůli. Uctili jsme vás, bohové a bohyně, Předkové, a přírodní duchové, a prosíme, abyste nás na oplátku též poctili, protože dar si žádá dar. Zářící, požehnejte naše duchy a životy láskou, magií a hojností, skrze vody života, které pijeme. Bohové, dejte nám vody!

Hle, vody života!
Všichni: Hle, vody života!

Pohár koluje. Kdokoliv chce přijmout nabízené požehnání, pohár zdvihne a napije se, než jej pošle dál. Dále kolují koláčky.

Poděkování

Bohové nám požehnali. S radostí v srdcích se vraťme do reálného smrtelného života konat jejich a naši vůli. Pokaždé, když je voláme jsou stále silnější a více spojení s námi a naší tradicí. Nyní ale přišel čas připravit se na odchod. Poděkujeme tedy těm, které jsme sem pozvali.

Jméno: Divono, děkujeme!
Všichni: Děkujeme!

Jméno: Cernunne, děkujeme!
Všichni: Děkujeme!

Jméno: Lugu, děkujeme!
Všichni: Děkujeme!

Jméno: Bohové a bohyně, děkujeme!
Všichni: Děkujeme!

Jméno: Přírodní duchové, děkujeme!
Všichni: Děkujeme!

Jméno: Předkové, děkujeme!
Všichni: Děkujeme!

Jméno: Matko země, děkujeme!
Všichni:Děkujeme!

Uzavření bran

Pod ochranou mocného Luga a s naší vlastní silou končíme to, co jsme začali.
Děkujeme ti Lugu! Nechť jsou plamen, studna a brány zavřeny!
Všichni: Nechť jsou brány uzavřeny!

Děkování duchům

Děkujeme duchové těchto míst, že jsme zde mohli vykonat tento rituál a zveme vás na naše následné oslavy.

Ukončení

Vykonali jsme to, co kdysi naši předkové a jak budou konat i naše děti. Vraťme se nyní do naše světa svázaného vědomostmi pod ochranou našich bohů. Rituál je u konce. Tak se staň!
Všichni: Tak se staň!

Následná oslava

Přípitky, bubny, kytary, vytahování dobrého jídla a pití a hodování okolo ohně až do rána

 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

twenty − eight =

Přihlaste se k odběru: