Rituály: Samhain

Jiří „Seóras“ Posledník

Noc před Samhainem je tím nejkřehčím obdobím roku. Je to doba mezičasí, dvanáct hodin, kdy léto skončilo, a zima nastane až ráno. V tuto dobu neplatí pravidla času, minulost, přítomnost a budoucnost jedno jsou, brána mezi naším světem a zásvětím je otevřená dokořán. Tato noc je jednou ze dvou (druhá je noc před Beltainem), kdy je možné uslyšet a spatřit to, co jindy neuslyšíte a nespatříte.

Toto období symbolické smrti a nového začátku můžeme využít při rituálu a vděčně se rozloučit se vším, co nám život v uplynulém roce vzal, očistit se od všeho nepotřebného, co jsme prožili ve starém cyklu.

Obecný rámec rituálu je koncipován pro jednotlivce, a tudíž soukromou praxi a také pro použití v uzavřeném prostoru. Nicméně lze jej po dílčích úpravách použít i ve skupině a jednotlivé rituální úkony rozdělit mezi více celebrujících a lze jej provádět samozřejmě v přírodě. Fyzicky byl tento rituál sice proveden tak, jak je zaznamenán, nicméně jeho podoba závazná není a lze ji brát jako inspiraci pro vlastní praxi. Ještě pro upřesnění – jelikož byl celebrujícím muž, je v celém textu rituálu používán výraz „kněz“. Všechna provolání jsou psaná kurzívou.

Příprava

Před vlastním rituálem kněz připraví zástupný předmět toho, co má představovat všechno odvržené a špatné, co se během uplynulého roku nahromadilo a čeho je třeba se rituálně pomocí očistného plamene zbavit. V tomto případě se jednalo o pruh látky ze staré utěrky (také symbolika), do nějž byly postupně s patřičnou vizualizací prošity různobarevné nitky, představující jednotlivé „problémy“.

Při rituálu jsou použity následující pomůcky: Na vytvoření vstupního portálu a rituálního prostoru – hůl, dva svícny se svíčkami, miska s vodou, svíčka na pečetění kruhu, provaz, zápalky.

Pro vlastní průběh – tři svícny a tři svíce energií (používám svíci energie Země v barvě příslušející povaze svátku, měsíční svíci stříbrnou (lze i bílou) a sluneční zlatou (žlutou)), rituální nůž, miska s vodou (nepoužívám sůl, nýbrž vodu, čištěnou měsíčním světlem), pracovní svíce, obětiny a misky na ně, vonná tyčinka nebo samhainové kadidlo, „obětní hadřík“ a kadidelnice s pískem.

Před rituálem kněz provede očistu mysli pomocí vizualizace (s chutí používám vizualizaci mýtiny a spousty malých cestiček, po nichž přicházejí rušivé energie a jsou odesílány pryč jednou z cest, na níž posléze „zavřu závoru“). Na místě rituálu kněz fyzicky očistí místo, určí střed budoucího kruhu, umístí oltář na severní stranu od středu a přinese a rozmístí všechny potřeby a pomůcky k rituálu. Důležité je umístit tři svícny se svícemi energií do trojúhelníku uprostřed oltáře.

Vymezení vstupního portálu

Kněz stojí na jižním okraji budoucího kruhu, doširoka rozpřáhne ruce a svícny se svíčkami položí na zem. Prostorem mezi svícny je vymezen vstupní portál.

Vytvoření kruhu

Kněz zapálí svíčku v levém svícnu portálu, poté vezme hůl a vyzdvihne ji vysoko do vzduchu.

Začínám vytvářet kruh a vzývám energii prvků, aby chránila ty, kteří budou uvnitř.

Spustí hůl a zleva od portálového svícnu k pravému nakreslí zevnitř kruh. Pak vezme misku s vodou, zdvihne ji do vzduchu.

Pokračuji ve vytváření kruhu a vzývám energii prvků, aby chránila ty, kteří budou uvnitř.

Znovu zleva od svícnu lije vodu na zem (já to obvykle dělám tak, že namáčím do misky s vodou větvičku, v nouzi prsty, a kropím), pak vrátí misku na oltář. Z pravého svícnu vezme svíčku, zapálí ji od té levé, zvedne ji vysoko do vzduchu.

Dokončuji vytváření kruhu a vzývám energii prvků, aby chránila ty, kteří budou uvnitř.

Vloží plamen svíčky do plamene té první, aby se spojily a zleva doprava zevnitř obejde kruh, svíčku vrátí do pravého svícnu. Otočí se k severu.

Kruh je vytvořen, kruh je uzavřen, jakmile se zapečetí, nic jeho ochranu neznesvětí.

Od teď se do kruhu vchází pouze vstupním portálem.

Vymezení posvátného prostoru

Kněz mimo kruh v dostatečné vzdálenosti (já obvykle v jiné místnosti) obětuje (nejlépe) pivo.

Tvůrci a nositelé chaosu a zmatku zde v okolí i v mém nitru, přijměte úlitbu, kterou vám přináším, upokojte se a vězte, že toto je čas a místo pro ty, kteří jsou zváni, a nijak nerušte posvátný kruh.

Potom vstoupí do kruhu, zapálí kadidlo (obvykle vonnou tyčinku), obejde kruh a vykuřuje jej.

Duchové země, vody a nebes, věční vládcové těchto míst, duchové půdy, v níž tlí kosti našich předků, duchové, již sem vznešeně hledíte, propůjčte toto místo a tento čas mému účelu.

Jsou-li přítomny další osoby, které budou vstupovat do kruhu, nyní je pro to čas. Každá osoba zdvihne ruce a chvíli je podrží nad plameny svící portálu, poté vstoupí a kněz ji okouří kouřem z kadidla.

Pečetění kruhu

Kněz vymezí počátek rituální práce tím, že vezme rituální nůž, špičku namočí do misky s vodou a podrží jej vysoko ve vzduchu.

Nyní rituál začíná.

Kněz stojí čelem k severu, vezme provaz, namočí oba konce do misky s vodou, zvedne jej do vzduchu.

Jsem součástí kolektivní energie, tuto sílu mám v sobě, stejně jako kterákoliv jiná bytost, svým bytím posiluji tento provaz a probouzím potenciál, který v něm spočívá.

Otočí se o 90 stupňů doprava a zaváže na provazu vpravo od středu uzel.

Tímto prvním uzlem započínám pečetění a poprvé vyzývám všechny nepřátelské energie, aby opustily kruh.

Otočí se na druhou stranu, zaváže uzel uprostřed.

Tímto druhým uzlem posiluji pečeť a podruhé vyzývám všechny nepřátelské energie, aby opustily kruh.

Otočí se zády k oltáři – čelem k portálu –, zaváže uzel vlevo od středu.

Tímto třetím uzlem uzavírám pečeť a potřetí vyzývám všechny nepřátelské energie, aby opustily kruh.

S nataženým provazem postoupí mezi pilíře portálu, položí mezi ně provaz.

Tímto provazem poprvé pečetím kruh. Vzývám jeho ochranu. Má energie se soustředí uvnitř. Všichni bez ní, zůstaňte bez ní.

Vezme misku s vodou, ulívá vodu od jednoho pilíře k druhému.

Touto vodou podruhé pečetím kruh. Vzývám jeho ochranu. Má energie se soustředí uvnitř. Všichni bez ní, zůstaňte bez ní.

Misku položí k provazu, vezme pečetní svíčku z oltáře a zapálí ji od levého portálového světla, pohybuje doprava svíčkou, až se plamen spojí s plamenem pravého světla.

Tímto plamenem potřetí pečetím kruh. Vzývám jeho ochranu. Má energie se soustředí uvnitř. Všichni bez ní, zůstaňte bez ní.

Svíčku zhasne a položí k misce.

Oslava svátku

Kněz stojí před oltářem, zapálí prostřední svíci – svíci energie Země.

Jak hoří tento plamen, spojuje mě s energií země, naše energie se mísí, náš potenciál se stává jedním.

Pak měsíční svíci.

Jak hoří tento plamen, spojuje nás s energií Luny, vzývám měsíční energii, aby podpořila naši práci.

Naposled zapálí sluneční svíci.

Jak hoří tento plamen, spojuje mě s energií Slunce. Vzývám sluneční energii, aby podpořila vše, co dělám
(osobní vzývání má jistou specifiku, vzhledem k povaze mužské a ženské energie je vhodné prohodit pořadí zapalování lunární a sluneční svíce v případě, že celebruje žena).

Kněz podrží ruce nad svícemi Luny a Slunce, až cítí teplo.

Spojuji všechny věci kolektivní energií, jako je tomu v přírodě, kam patří. Nabízím se tomu spojení společně se všemi, co jsou tu přítomni. Spoj nás v jediný svazek!

Stojím tváří k severu, země mě podporuje, voda mě obklopuje a nebesa mě skrývají. Duchové země, vody a nebes, vzývám vás. Duchové země, vody a nebes, jste vítáni v posvátném kruhu.

V tuto noc se hranice mezi světy ztrácejí, závoj mezi světem živých a mrtvých je nejtenčí, duchové zemřelých chodí po zemi, dny se zkracují a teploty jsou nízké, stezky ze světa živých do černé hloubi světa mrtvých jsou otevřeny a temnota je hmatatelná. Zem se ukládá ke spánku a vládkyně temné části roku, královna kotle znovuzrození přichází ze skrytých světů.

Slyš mne Temná paní, velká královno, paní zimy, mocná čarodějnice. Žádám tě, abys přišla do posvátného kruhu a požehnala všem, kdo jsou zde přítomni! Zde Ti přináším patřičné oběti. Obětuje červené víno. Přijmi mou oběť a připoj se tuto noc k nám.

Nyní kněz zažehne na oltáři pracovní svíčku a počká několik okamžiků (vizualizace očistného plamene).

Nechť oheň Samhainu spálí všechny překážky, strasti a bolesti, zahojí všechny šrámy a zranění duše, nechť nechtěné v klidu odejde, aby mohlo přijít nové, tak jako po smrti přichází znovuzrození a po čase neúrody přijde čas hojnosti.

Zapálí kousek hadříku symbolizující všechno odvržené a vloží jej do kadidelnice. Poté vykoná osobní oběť. (Zde není záměrně zaznamenán průběh vykonání oběti, je dán prostor improvizaci. Lze poděkovat za pomoc při opouštění všeho starého, uctít duchy svých předků, požádat o odpuštění a usmíření… Vše může navazovat na to, co bylo rituálně spáleno v ohni.)

Uzavření rituálu

Ty, Temná, Vědmo, neodvratitelná jako smrt, milosrdná jako vysvobození, strážkyně mystérií, vzdávám Ti díky!

Duchové země, vody a nebes, vzdávám vám díky!

Kněz mlčky vyčká několik okamžiků, až se energie rozptýlí. Poté zvedne svíčku ležící mezi pilíři portálu, zapálí ji od pravého portálového světla, pohybuje s ní zprava doleva do plamene levého portálového světla.

Odstraňuji pečeť plamene.

Zhasne svíčku a odloží ji na oltář. Zvedne misku s vodou a rukou symbolicky rozmete vodu z portálu.

Odstraňuji pečeť vody.

Misku odloží, zvedne provaz, rozváže zleva všechny uzly.

Pečeť je rozlomena. Kruh je otevřen.

Provaz odloží na oltář, do misky s vodou vloží rituální nůž a podrží jej ve vzduchu.

Nyní rituál končí, tak jak tomu je na začátku
(zdánlivá nelogičnost, důležitá pro završení pracovního cyklu).

Rušení kruhu

Kněz vezme svíčku z levého svícnu portálu, obejde s ní kruh k pravému svícnu, tady ji zhasne.

Ruším kruh ohně.

Vezme misku s vodou a obejde kruh, na každé světové straně symbolicky rozmete vodu dlaní, dojde k pravému pilíři.

Ruším kruh vody.

Vezme hůl, položí ji k levému pilíři portálu a obkreslí kruh k pravému, zvedne hůl do vzduchu.

Prohlašuji tento kruh za zrušený. Děkuji a přeji bezpečnou pouť všem, kdo se zúčastnili dokončení tohoto díla.

Tím je rituál u konce, posvátný prostor je zrušen a následné oslavy mohou začít.

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *

five × 3 =

Přihlaste se k odběru: